TOPlist
lednové čísloJsi 781973. návštěvník.
Tento den 101.

Další číslo
12. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
3 dny !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Ondřej.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:4/2013
Rubrika:Liturgické okénko
Autor:Zdeněk Drštka
Název:Samá voda, samá voda…
Článek:
… říkáme, když něco hledáme, a ne a ne to najít. Je to ostatně úsloví z jedné prastaré dětské hry – jakýsi navigační signál (na nějž navazuje „přihořívá“ a „hoří“). Ale také je to zajímavý návod ke zvýšené pozornosti – kde všude se o vodě mluvívá, kde všude se vyskytuje, kde všude je zmíněna a zastoupena.

Ano, vážení a milí kolegové, dnes se budeme bavit o vodě. Skutečně o něčem tak obyčejném, všedním a samozřejmém, jako je tato čirá kapalina bez chuti a zápachu. Vždyť jen si vzpomeňme, kolik je například písniček o vodě – od lidových Tálinských rybníků a Veleckých majírů přes populární Vodu, čo ma drží nad vodou, až třeba po spirituály o tom, Kdo se bojí vodou jít, o té vodě, co hučí po lučinách, nemluvě.

Voda je totiž velice oblíbený a známý živel – byť umí být také velice krutá, jak dobře vědí ti z vás, kteří už zažili povodeň nebo její následky. „Už v Knize knih je psáno: bez vody nejde žít,“ zpívá se v dalším spirituálu. Proto není divu, že voda je také značně užívaný symbol, a to i v liturgii.
Nebude pro vás jistě těžké odpovědět na otázku, se kterou svátostí je voda především spojena. Ano, správně – se křtem. Ten se uděluje vodou, a ničím jiným také křtít nelze. A tato svátost je zvláště aktuální v těchto dnech, kdy intenzivně prožíváme velikonoční tajemství. (Ano, vím, hovoří se také o „křtu touhy“ a o „křtu krve“. Zde se však nejedná o svátostný úkon v pravém slova smyslu. Křest touhy je pojmenování pro situaci člověka, který by pokřtěn být chtěl, ale svého křtu se z nejrůznějších důvodů nedožil. A křest krve je mučednická smrt pro Krista, kterou podstoupí člověk dosud nepokřtěný – v dobách velkého pronásledování se to týkalo zvláště katechumenů. To, že hovoříme o křtu, má vyjádřit, že tito lidé jsou pro svou touhu či pro své svědectví za cenu života ve stejném stavu milosti jako pokřtěný člověk.)

Pojďme se tedy podívat, co voda ve svém symbolickém vyjádření s sebou nese:

Nový začátek
Tato skutečnost vychází ze slov Písma. Podíváme-li se na jeho prvopočátek, do zprávy o stvoření světa, zjistíme, že to první, o čem se po stvoření nebe a země hovoří, je voda – a nad touto vodou Duch Boží. Teprve následující Boží tvůrčí zásahy shromažďují vodu na jedno místo, vytvářejí souš a dávají vzniknout jednotlivým obyvatelům světa z říše rostlinné i živočišné.
Tak také voda křtu je pro nás začátkem našeho života s Kristem. Křtem vstupujeme do úzkého spojení s Bohem, ve křtu se rodíme jako jeho děti, křest z nás dělá část církve. Proto také u vchodu do kostela či kaple najdeme nádobku s vodou – říká se jí kropenka – v níž omočíme prsty a děláme znamení kříže. Je to totiž připomínka našeho vlastního křtu. A velice pěknou symbolikou je, když se o velikonoční vigilii nalije do kropenek nová voda z křestního pramene.

Očištění
Je nám nepochybně známo, vážení pánové, že ať chceme či nechceme, dříve či později se voda musí dotknout naší pokožky a odstranit z ní kdecos. Umýváme se sami, umýváme nádobí (tu více, tu méně rádi), umýváme ovoce či zeleninu, kterou chceme sníst nebo k snědku nabídnout. A vždycky ve vodě, nejlépe tekoucí.
To si můžeme uvědomit i v souvislosti se křtem. Křest z nás totiž smyl dědičnou vinu, a pokud jsme byli pokřtěni jako dospělí, i veškerou naši vinu osobní. Krásně je to vystiženo v žehnací modlitbě nad křestní vodou z velikonoční vigilie: „Ať svátost křtu smyje všechno staré a špatné, aby člověk, stvořený k tvému obrazu, povstal z vody a z Ducha Svatého k účasti na tvém životě.“
Někdy také – zvláště o nedělích, tedy ve dnech Kristova zmrtvýchvstání – na počátku mše kněz prochází kostelem a kropí lid svěcenou vodou. V takovém případě už ve mši není úkon kajícnosti. Toto pokropení totiž mělo připomenout náš křest, a to zvláště se křtem související odpuštění hříchů. Proto je nanejvýš vhodné v takové situaci alespoň kratičce v duchu poděkovat Pánu Bohu za odpuštění.

Zmrtvýchvstání
To nám možná tak nápadné nepřipadá. Ale skutečně, symbolika smrti a zmrtvýchvstání je ve křtu zvlášť silně přítomna. Její obrazy najdeme již ve Starém zákoně – je to záchrana Noemovy rodiny z potopy a přechod Izraelitů Rudým mořem. O nich ostatně zmiňovaná modlitba nad vodou také hovoří.
Původní řecký výraz pro křest – baptisma – totiž znamená doslova „ponoření“. A kdo v prvních křesťanských staletích přijímal křest, byl při něm třikrát ponořen pod vodu a zase z ní vyzdvižen. Toto ponoření bylo znamením spoluúčasti na Kristově smrti – a vynoření zase spoluúčasti na jeho zmrtvýchvstání. A skutečně, v řádu Boží milosti je pokřtěný člověk v tak radikálně nové situaci, že ji můžeme chápat jako nový život.
A uvědomme si jen, jak je voda pro náš život podstatná. Bez zalévání usychají květiny i stromy, bez vody hynou zvířata i lidé žízní, bez vody se země stává neúrodnou, vysychá a praská. A takto by mohl vypadat i náš život bez pravidelného „zalévání“ Boží milostí. Suché, okoralé lidské srdce je vlastně svým způsobem dehydrované. Je to škoda – vždyť přece Kristus slíbil tomu, kdo uvěří, že proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Proč toho nevyužít, že?
Pr/Qr:570/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 242]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 46]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 56]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 105]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 271]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 191]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 161]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 106]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 74]
Jsem dívka.
[hlasů: 201]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 70]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
8.1.2020, 11:18
Přejeme vám všem mnoho Božího požehnání v Novém roce a těšíme se na setkání se všemi čtenáři v dalších číslech Tarsicia.
20.12.2019, 11:16
Redakce Tarsicia přeje všem ministrantům a jejich rodinám požehnané prožití Vánoc a co nejméně nemocí způsobených nastydnutím ve studených kostelech:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení