TOPlist
červnové čísloJsi 968447. návštěvník.
Tento den 971.

Další číslo
12. číslo
Tarsicia už vy‘lo!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Mikuláš.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:5/2010
Rubrika:Co mi vrtá hlavou?
Autor:komise pro dokrtínu konference katolických biskupů USA
Název:SMĚRNICE PRO HODNOCENÍ REIKI JAKO ALTERNATIVNÍ TERAPIE
Článek:1. Z času na čas vyvstávají otázky o různých alternativních terapiích, které jsou často v USA k dispozici. Biskupové jsou tázáni, jaký postoj má katolická církev k těmto terapiím. Doktrinální komise USCCB připravila toto východisko, aby přispěla biskupům v jejich odpovědích.

I. UZDRAVENÍ BOŽSKOU MILOSTÍ A UZDRAVENÍ PŘIROZENOU SCHOPNOSTÍ

2. Církev rozlišuje dva druhy uzdravení: uzdravení božskou milostí a uzdravení, které používá přirozené síly. Co se týká prvého, můžeme poukázat na službu Krista, který vykonal mnoho fyzických uzdravení a pověřil své učedníky, aby pokračovali v tomto díle. Ve věrnosti tomuto pověření se církev, od dob apoštolských, přimlouvá za nemocné skrze vzývání jména Pána Ježíše, prosíc za uzdravení skrze moc Ducha sv., buď ve formě svátostného vzkládání rukou a mazání olejem nebo jednoduchými modlitbami za uzdravení, které často zahrnují výzvu ke svatým a jejich pomoci. Co se týká druhého, církev nikdy nepovažovala prosbu o Boží uzdravení, které přichází jako dar od Boha, za důvod k vyloučení používání přirozených prostředků uzdravení skrze praktickou medicínu1. Vedle svátosti pomazání nemocných a různých modliteb za uzdravení má církev dlouhou historii péče o nemocné s používáním přirozených prostředků. Nejzřetelnějším projevem toho je velký počet katolických nemocnic, které byly zakládány v naší zemi.
3. Tyto dva druhy uzdravení se vzájemně nevylučují. To, že je možné být uzdraven Božskou mocí, neznamená, že bychom neměli používat přirozené prostředky, které jsou nám k dispozici. Nezávisí na nás, zda Bůh uzdraví či neuzdraví někoho nadpřirozenými prostředky. Jak poukazuje Katechismus Katolické Církve, Duch svatý někdy dává určitému člověku „zvláštní charisma uzdravování, aby se ukázala moc milosti vzkříšeného Pána.“2 Tato moc uzdravování není k dispozici volnému lidskému nakládání, protože „ani ty nejintensivnější modlitby neobdrží vždy uzdravení všech nemocí.“3 Přirozené prostředky vedoucí k uzdravení zůstávají zcela vhodnými a disponovatelnými člověku. Křesťanská láska vyžaduje, abychom nezanedbávali přirozené prostředky k léčbě a uzdravování nemocných lidí.

II. REIKI A UZDRAVOVÁNÍ
A) Původ a základní charakteristika Reiki

4. Reiki je technika uzdravování, která byla vynalezena v Japonsku ke konci 18. století Mikaem Usui, který studoval buddhistické texty.4 Podle učení Reiki, nemoci jsou způsobeny nějakým druhem rozpadu nebo nevyrovnanosti „životní energie“ člověka. A Reiki léčitel ovlivňuje uzdravení položením svých rukou na určité místo na pacientově těle, aby usnadnil tok Reiki „universální životní energie“, od Reiki léčitele k pacientovi. Existuje velký počet označených pozic rukou pro určité variabilní problémy. Zastánci Reiki tvrdí, že léčitel není zdrojem uzdravující energie, ale pouze kanálem pro ni.5 Aby se člověk stal Reiki léčitelem, musí obdržet „iniciaci“ nebo „naladění“ od Reiki Mistra. Tato ceremonie dělá člověka „naladěným“ na „universální životní energii“ a uschopňuje ho sloužit jako potrubí pro ni. Je řečeno, že jsou tu tři různé úrovně naladění (někteří učí, že čtyři). Na vyšších úrovních může člověk údajně být kanálem Reiki energie a působit uzdravení na dálku bez fyzického kontaktu.

B) Reiki jako přirozený prostředek uzdravení

5. Ačkoliv zastánci Reiki zdá se, že souhlasí s tím, že Reiki nereprezentuje náboženství samo o sobě, nýbrž techniku, která může být používána lidmi z mnoha náboženských tradic, má přesto některé aspekty náboženství. Reiki je často popisováno jako „duchovní“ druh uzdravování jako protiklad k obecným medicínským procedurám uzdravení, které používají přirozené prostředky. Literatura o Reiki je plná odkazů na Boha, Božství, „božskou uzdravující moc“ a „ božskou mysl“. Energie životní síly je popisována jako směřující od Boha, „vyšší inteligence“ nebo „božského vědomí.“ Rovněž také různá „naladění“, která Reiki léčitelé obdrží od Reiki Mistra, jsou dosažitelná skrze „zásvětné obřady“, které zahrnují manifestaci a kontemplaci určitých „svatých symbolů“ (které jsou tradičně drženy v tajnosti Reiki Mistrem). A navíc Reiki je často popisováno jako „způsob žití“ se seznamem pěti „Reiki pravidel“ stanovujících příslušné etické chování.
6. Nicméně, jsou zde někteří Reiki léčitelé, především zdravotní sestry, které se pokoušejí přistupovat k Reiki jednoduše jako k přirozeným prostředkům uzdravení. Je-li na Reiki nahlíženo stejně jako na přirozené prostředky uzdravení, stává se Reiki předmětem kritérií přírodních věd. Je pravda, že zde snad mohou být prostředky pro přirozené uzdravení, které dosud nebyly pochopeny či rozeznány vědou. Základní kritérium pro posouzení, zda by člověk měl či neměl důvěřovat jednotlivým přirozeným prostředkům uzdravení přesto zůstává věcí vědy.
7. Souzeno podle těchto měřítek, Reiki postrádá vědeckou důvěryhodnost. Není přijímáno společností vědců a lékařů jako účinná terapie. Chybí uznávané vědecké studie ověřující působení Reiki, jako i přijatelné vědecké vysvětlení toho, proč by Reiki mělo být účinné. Vysvětlení účinnosti Reiki záleží zcela na zvláštním vnímání světa jako proniknutého touto „universální životní energií“ (Reiki), která je předmětem manipulace lidským myšlením a vůlí. Reiki léčitelé prohlašují, že jejich výcvik dovoluje člověku předávat „universální životní energii“, která je přítomná ve všech věcech. Tato „universální životní energie“ je přesto neznámá přírodním vědám. A jelikož přítomnost takové energie nebyla pozorována prostředky přírodních věd, ospravedlnění této terapie musí nutně pocházet z něčeho jiného než z vědy.
C) Reiki a uzdravující moc Krista

8. Někteří lidé se pokoušejí identifikovat Reiki s Božím uzdravením, které je známé křesťanům.1 Mýlí se. Radikální rozdíl může být viděn ihned ve skutečnosti, že Reiki léčitelé uzdravující mocí disponují sami. Někteří učitelé se chtějí vyhnout této implikaci a argumentují tím, že to není Reiki léčitel, který osobně působí uzdravení, ale že Reiki energie je řízena božským vědomím. Nicméně zůstává skutečností, že přístup k Božímu uzdravení pro křesťany je skrze modlitbu ke Kristu jako Pánu a Spasiteli, zatímco podstatou Reiki není modlitba ale technika, která je předávána Reiki Mistrem. Technika jednou zvládnutá spolehlivě vyprodukuje předvídané výsledky.2 Někteří léčitelé se pokoušejí pokřesťanštit Reiki přidáním modlitby ke Kristu, ale to nezasahuje podstatu přirozenosti Reiki. Z těchto důvodů se Reiki a podobné terapeutické techniky nemohou identifikovat s tím, co křesťané nazývají uzdravení Boží milostí.
9. Rozdíl mezi uzdravením Boží milostí a Reiki terapií je také zřejmý v základních termínech používaných zastánci Reiki, aby popsali, co se děje v Reiki terapii, obzvláště termín „ universální životní energie.“ Ani Písmo ani křesťanská tradice jako celek nemluví o přirozeném světě založeném na „universální životní energii“, která je předmětem manipulace přirozenou lidskou mocí myšlení a vůle. Ve skutečnosti má tento pohled na svět svůj původ ve východních náboženstvích a má určitý monistický a panteistický charakter, ve kterém rozlišení mezi já, světem a Bohem má tendenci odpadnout.1 Již jsme
viděli, že Reiki léčitelé nejsou schopni rozlišovat jasně mezi Boží uzdravující mocí a mocí, která je člověkem volně disponovatelná.
III. ZÁVĚR

10. Reiki terapie nenachází podporu ani v dobrozdáních přírodních věd ani v křesťanské víře. Pro katolíka víra v Reiki terapii prezentuje neřešitelné problémy. V rámci péče o fyzické zdraví své či druhých není používání techniky, která nemá vědeckou podporu (dokonce ani přijatelnost) obecně moudré.
11. V rámci péče o duchovní zdraví jsou zde vážná nebezpečí. Používat Reiki terapii znamená nutnost přijímat přinejmenším skrytým způsobem ústřední prvky pohledu na svět, který obklopuje Reiki teorii, prvky, které nepřísluší ani křesťanské víře ani přírodním vědám. Katolík, který přesto dává svou důvěru Reiki bez oprávnění od křesťanské víry nebo přírodních věd, jedná v říši pověr, v zemi nikoho, kde není ani víra ani věda.2 Pověry ničí uctívání Boha tím, že obrací náboženské cítění a praxi falešným směrem.3 Zatímco někdy lidé upadají do pověr z nevědomosti, je odpovědností všech, kdo učí ve jménu církve, aby umenšili takovou nevědomost jak jen je to možné.
12. Jelikož Reiki není slučitelné ani s křesťanským učením ani vědeckým dosvědčením, bylo by nevhodné pro katolické instituce, jako jsou katolická zařízení s péčí o zdraví a centra pro duchovní obnovy nebo pro osoby reprezentující církev jako katolické kněze, aby hájili zájmy nebo poskytovali podporu Reiki terapii.

Most Rev. William E. Lori (Chairman) Most Rev. John C. Nienstedt
Bishop of Bridgeport Archbishop of St. Paul and Minneapolis
Most Rev. Leonard P. Blair Most Rev. Arthur J. Serratelli
Bishop of Toledo Bishop of Paterson
Most Rev. José H. Gomez Most Rev. Allen H. Vigneron
Archbishop of San Antonio Bishop of Oakland
Most Rev. Robert J. McManus Most Rev. Donald W. Wuerl
Bishop of Worcester Archbishop of Washington
----------------------------------------------
1 Viz Kongregaci pro doktrínu víry, Instrukce o modlitbě za uzdravení (14. 9. 2000 ), I,3 : „ Je zřejmé, že hledání pomoci v modlitbě nejen nevylučuje, ale spíše povzbuzuje k používání přirozených účinných prostředků pro udržování a obnovení zdraví a rovněž vede syny a dcery církve k péči o nemocné, k přispívání pomocí na těle i na duchu a k úsilí o léčbu.“
2 KKC,č. 1508
3 KKC,č. 1508
4 Bylo prohlášeno, že on pouze znovu objevil Tibetskou techniku předků, ale důkaz pro toto tvrzení chybí.
5 Jak níže uvidíme, rozlišení mezi já , světem a Bohem směřuje v Reiki myšlení ke zhroucení. Někteří učitelé Reiki vysvětlují, že člověk nakonec dosáhne realizace, když já a „universální životní energie“ jsou jedno, „že my jsme universální životní sílou a všechno je energie, včetně nás“ (Libby Barnett and Maggie Chambers with Susan Davidson, Reiki Energy Medicine: Bringing Healing Touch into Home, Hospital,and Hospice (Rochester,Vt.: Healing Arts Press, 1996),p.48; see also p.102).
6 Např. viz „Reiki and Christianity“ na http://iarp.org/articles/Reiki_and_Christianity.htm and“Christian Reiki“ at http: //areikihealer.tripod.com/christianreiki.html and the website www.christianreiki.org.
7 Reiki Mistři nabízejí výcvikové kurzy na různých úrovních pokročilosti, služby, za které učitelé vyžadují
významné finanční odměny. Reiki Mistr na žákovo očekávání dává ujištění, že investice času a peněz mu dovolízvládnout techniku, která přinese předvídané výsledky.
8 Zatímco toto se zdá být implicitní v učení Reiki, někteří obhájci stanoví explicitně, že zde nakonec není rozdílumezi já a Reiki. „Srovnání svého já a býti Reiki je probíhající proces. Povolnost souvisle se nasazovat v tomtoprocesu podporuje váš vývoj a může vést k trvajícímu poznání a nejzazší zkušenosti, že vy jste universálníživotní síla“ (The Reiki Healing Connection /Libby Barnett, M.S.W./, http://reikienergy.com/classes.htm,accessed 2/6/2008 (emphasis in original)/.
Diane Stein shrnuje význam některých svatých symbolů používaných v Reiki naladění takto: „ Bohyně ve mněvzdává poctu bohyni v tobě“; „Člověk a bůh se stávají jedno“( Essential Reiki Teaching Manual: A Companion Guide for Reiki Healers (Berkeley,Cal.: Crossing Press, 2007),pp.129-31).
Anne Charlish and Angela Robertshaw vysvětlují, že nejvyšší Reiki naladění „označuje posuv od ega a sebek pocitu jednoty s universální životní silou a energií“ (secrets of Reiki (New York, N.Y. : DK Publishing,2001),p.84).
9 Některé formy Reiki učí o potřebě dovolávat se pomoci andělských bytostí nebo „Reiki duchovních průvodců.“ Toto představuje další nebezpečí vystavení se zlovolným silám či mocím.
10 Viz KKC č. 2111; Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologiae ll-ll,ot. 92, a.1.
Pr/Qr:2898/0

Zbývá do:

Aktualizace

Anketa 22.01.2021
Během koronavirové krize
můžu chodit do školy a jsem za to rád.
[hlasů: 12]
musím chodit do školy a radši bych se učil z domova.
[hlasů: 4]
nemůžu chodit do školy a štve mě, že se musím učit doma.
[hlasů: 17]
menůžu chodit do školy a je to super, že se můžu učit doma.
[hlasů: 18]

Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 262]
Určitě ne
[hlasů: 23]
Nevím
[hlasů: 51]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 60]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 109]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 290]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 199]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 172]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 117]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 75]
Jsem dívka.
[hlasů: 210]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 75]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
19.1.2021, 16:05
Připravujeme pro vás únorové číslo Tarsicia, bude moc hezké, těšte se.
28.8.2020, 14:26
Omlouváme se, že v posledních měsích nestíháme přidávat archivní čísla Tarsicia ve formátu PDF. Pokusíme se polepšit:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení